MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

Kedves látogató!

Ennek az oldalnak az összeállítását elsősorban egy cél vezérelte: a komoly érdeklődők számára utat mutatni a témában.

A legjobb források az én véleményem szerint: 

 

Rudolf Steiner    és    Robert Powell                             

Steiner könyvei sokfelé kaphatók, Powell könyveit a Regulusart adja ki, (www.regulusart.hu

Ott kezdődik a valódi tudás, amit Powell tud.   

Kellemes böngészét kívánok neked az oldalon!

 


 

Nemrég találtam rá egy védikus asztrológusra, akinek van egy You Tube csatornája, és úgy hívja magát, az asztrológia Gandalfja. Hát van benne valami, nagyon jó a srác. Ha értesz angolul, nagyon érdemes tanulni tőle. 

                                              Kapiel Jaar

             https://www.youtube.com/user/KRSchannel?feature=watch

   

 

Steiner világlátását hosszú évek tanulmányozása után kezdi érteni az ember, de vallom: nélküle komoly asztrológia nem létezhet napjainkban. Övé a bevezető, úgymond az intro.

                                                                         RUDOLF STEINER: 

Milyen hatalmas mennyiségű szellemi erőt és gondolaterőt pazarolunk el napi fizikai kényelmünkre!

Szükséges volt, a nyugati világnak egyenesen feladata volt úgy kialakítani a külső kultúrát, úgy uralni a külső természetet, hogy a fizikai síkot tényleg a szellem uralja.

Egy ilyen világnak mint amilyenné a miénk vált, más eszközökre volt szüksége, hogy a rejtett iskolák bölcsességét felvehesse, mint azoknak a régi időknek.

Ha ezzel szemben a káldeusok tudását és a szellemi tudás vonatkozásában ismereteiket mai tudásunkkal hasonlítjuk össze, a káldeusok mindenestre toronymagasan állnak felettünk.

Ma megcsodálunk egy Galileit, egy Kopernikuszt, mindez azonban gyerekjáték a káldeusok régi bölcsességével szemben.

A mai kutató számára a Mars például egy egyszerű külső test, melynek pályáját és mozgását mérni tudjuk: a kéldeusok ehhez azt is tudták, milyen erők és lények függenek össze a Marssal, milyen isteni akarat mozgatja mindezt, milyen összefüggés áll fenn ezen erők és az ember között. Ismert volt számukra  e szellemi erők titka és működése. Ezért annyira elesett egy mai kutató a régi kultúra benső természetét illetően. Kutatására külső eszközökkel rendelkezik, belsőkkel azonban nem.

Ma sokan vannak, akik ha a csillagos égre tekintenek, nemigen tudják hol van az egyes csillagképek, és hogyan változtatják a helyüket az égi térségben az éjszaka folyamán. Egészében véve azt mondhatjuk, hogy egyre kevesebb ember akad, aki még jól kiismeri magát a csillagos égen.

Sőt, olyan emberekkel is találkozhatunk – különösen a városi lakosság körében- , akiket hiába kérdeznénk meg, hogy éppen holdtölte van-e, vagy újhold. Ezt nem elmarasztalóan mondom, ez a fejlődés természetes menete. De ami most jellemző az emberi lelkekre, az teljességgel lehetetlen lett volna az egyiptomi káldeus korban, különösen annak korai szakaszában. Akkor még valóban kiismerték magukat az emberek az égen. A jelenkornak viszont más előnye van az egyiptomi-káldeus kor emberéhez szemben: logikus gondolkodása. Olyan gondolkodásra, amilyenre ma az emberek képesek volnának, ha vennék magunak a fáradságot, az egyiptomi emberek még csak nem is gondoltak. Napról napra éltek, s amit mindennapi életükben tettek azt leginkább ösztönösen tették. Abszolút tévedés volna azt hinni, hogy egy épületet vagy egy vízvezetéket úgy építettek meg, hogy először összeültek a mérnökök, s ott elkészítették a terveket mint ma. Éppoly kevéssé tették ezt az akkori mérnökök, mint ma a hód, amely nem csinál terveket, és mégis hibátlanul, sőt művészien építi fel várát.

Nem volt tehát olyan logikus, tudományos gondolkodás, amilyennel ma rendelkezünk, az emberek nappali éber állapotban ösztönösen dolgoztak. Arra amit tudtak – és hatalmas tudás maradt ránk az egyiptomi-káldeus korból- egészen más módon tettek szert. Ismerték a csillagos égboltot, az éjszakai égboltot, kiismerték magukat az égen, de nem volt olyan asztronómiájuk mint a mai embernek.  Kitették magukat a csillagos ég látványának, látták az egymást követő éjszakák váltakozó képeit, és nemcsak ez hatott rájuk ami érzékeiken keresztül beléjük áramlott, nemcsak érzékelhető képek, hanem a térben kiterjedt asztrális erők összessége is. Ezekkel együtt éltek!

Így például egy élmény volt a számukra a Nagymedve (Göncölszekér) útja, olyan élmény, amely még alvás közben is hatott, mert az emberek érzékenyek voltak arra, ami a Göncölszekérrel együtt szellemileg vonult át az égen. Az érzékelhető látvánnyal együtt a világűrben lévő szellemiséget is befogadták. Valami még be tudott hatolni a tudatukba abból, aminek  befogadására a mai tudat már egyáltalán nem alkalmas, mert ma már csak a csillagos ég érzékelhető képeit fogadja magába az ember.

S mert nagyon okos, kezébe veszi a csillagos ég térképét, ahová az összes állatkép be van rajzolva, és azt mondja: a régi korok embere szimbólumokat rajzolt ide, így fogta össze a csillagokat, de ma már eljutott odáig az ember, hogy a valóságot olyannak lássa amilyen. A jelenkor embere nem tudja, hogy amit a régiek oda rajzoltak, azt látták is, hogy reális képek voltak ezek, amelyekben ezt ábrázolták amit közvetlenül láttak. Nem úgy, ahogy ma az érzékelhető világot látjuk – amikor például átélték a Nagymedvét, amint átvonul az éjszakai égbolton, a csillagokat egy hatalmas szellemi lénybe ágyazva látták, amit valóban észleltek.

Persze mindez nem úgy történt, ahogy ma a Földön egy fizikai állatot látunk, ez gyermeteg elképzelés volna. A Nagy Medve átvonulásának élménye szorosan kapcsolódott saját organizációjukhoz. Érezték hogy hatással van asztráltestükre, és abban változásokat idéz elő.

Ahhoz hogy ezt el tudják képzelni, hogy ez milyen is lehetett, gondolják el a következőket. Vegyünk egy rózsát. Képzeljék el, hogy nem néznek rá, csak fognák, saját érintkezésüket élnék át a rózsával, és így alkotnának róla képzetet. Az akkori emberek úgyszólván így érintették asztráltestükkel azt, amit átéltek a Nagy Medvével kapcsolatban. Megérezték asztrális hatását, és az ezzel való saját érintkezésüket élték át.

Ez azonban változásokat idézett elő bennük, s ezek a változások ma is létrejönnek bennünk, csak nem észleljük őket.

A mai tudományos kornak – az ítélőképesség korának – a fejlődése bizonyos szempontból abban áll, hogy megszűnt a szellemi folyamatok közvetlen átélése, de megmaradt az érzékelhető világokhoz, az agyhoz kötött értelem.

Ezért ha ez egyiptomi-káldeus korban az emberek a térben észlelt szellemi lényekről beszéltek, azokat lerajzolták, és mint támpontokat, beléjük rajzolták a csillagokat is, akkor ez megfelelt a közvetlenül átélt valóságnak. Így tehát az egyiptomi-káldeus korban az emberek észlelése sokkal inkább hasonlított a halál és az újabb születés közötti észleléshez, mint amennyire mai tudatos életünk hasonlít a halál és az újraszületés közötti életünkhöz. Ha ugyanis az ember valóban észleli, hogy asztrálteste és énje együtt él az égen végbemenő folyamatokkal, akkor a következőket is tudja: " Amikor így együtt élek az égi folyamatokkal, ugyanúgy élek, mint amikor kívűl vagyok a fizikai és étertestemen, s a legkisebb okom sincs azt hinni, hogy amikor a fizikai és étertestem nincsenek velem, nem ugyanígy élek együtt a csillagos éggel." Közvetlen tudomásuk volt tehát arról, hogy az ember halála és újraszületése közötti életében együtt él a csillagvilág folyamataival. ...

Az akkori ember számára tehát közvetlen tapasztalat volt a halhatatlanság, és sok mindent tudott abból, amit ma a testetlen állapotokban való észlelésről elmondunk...

S minél előbbra haladunk az újabb korban, annál inkább érzékelőképességére és agyhoz kötött értelmére szorul az emberiség, mert a tudata mélyebb rétegeibe süllyedt mindaz, amit a lelkek az előző korokban átéltek. Az önök lelkében is benne volt egykor az, amit akkor éltek át, amikor még képesek voltak észlelni a kozmikus térségben lévő eleven szellemi életet. Ez mindannyiunk lelke mélyén ott él, de ma már nicsn lehetőség arra, hogy éjszaka pillantásunkat a Nagymedvére irányítsák, és meglássák a belőlük kiáradó szellemi erőket. Ez így közvetlenül nem lehetséges, mert az ehhez szükséges látóerők mélyen benn pihennek a lélek belsejében. Éjszakai alvó állapotában, aurájának felfelé kihúzódó részével átéli az ember ezeket a szellemi erőket, de tudatával nincs kinn a testéből. Ezért a mai lelkek számára az a helyes módszer, ha tudományosan hozzák fel tudatukba a régi korok elfelejtett benyomásait!

 

"Úgy hogy az az ember aki abban az ősi korban élményeiben azt fejezte ki amit ma úgy mondanánk hogy a teljes ember nem azt mondta: járok. A szavakban sem volt ez meg. Azt sem mondta: leülök. Ha az ember a régi nyelvet ilyen finom tartalmak szerint vizsgálja, mindenütt azt találja, hogy azt a tényt amit mi úgy jelölünk, hogy én megyek, , a régi keleti ember így fejezte ki: A Mars ösztönöz engem, Mars tevékeny bennem. Az előrehaladás a Mars impulzus megérzése volt a lábakban. Valaminek a megragadását, a kezekkel való érzékelését úgy fejezték ki, hogy ezt mondták: a Vénusz működik bennem. Valaminek a megjelölését, a rámutatást, akkor isha egy durva ember a másiknak azáltal akart megmutatni valamit, hogy megrúgta, mindenfajta rámutatást úgy fejeztek ki, hogy ezt mondták: a Merkúr működik az emberben. A leülés Jupiter tevékenység volt, és a lefekvést akárpihenés volt, akár  lustaságból eredt, úgy fejezték ki, hogy ezt mondták: az ember a Szaturnusz impulzusának adja meg magát. Az ember a tagjain keresztül a koznosz messzeségeiben érezte magát. Tudta, ha a Földről kimegy a világ messzeségeibe, akkor annak környezetébe jut, a csillag szférákba. Amikor az ember a fejétől lefelé halad, ugyanazt teszi a saját lényén keresztül is. Feje útján benne van a Földben, mellkasa és szíve útján a környezetében, végtagjai útján pedig kint van a csillagvilágban."

 

"Amikor Krisztus emberi alakban járt a Földön, egészen egyedüálló módon viszonyult a világmindenséghez. Olyan volt, mintha Krisztus minden pillanatban magában hordta volna az egész csillagos eget, a pillanatnyilag benne lévő helyzetekkel és erőkkel együtt. Másképpen az, amit az embernek a művi világ mutat, az az ő számára egyúttal tevékeny állapot és megnyilatkozás volt. Míg a közönséges halandónál a születés pillanata kozmikus értelemben véve mintegy megáll, ő mintha folytonosan megszületne. Amikor Krisztus a Földön járt, az emberiség három éven át még egyszer közvetlenül a szellemi világ tanúja volt."

 Az ember tulajdonképpen egy hármas lény.

  • az univerzumból alakul ki azáltal, hogy fejember ( a fej az előző inkarnáció átalakulása)-
  • a bensőben alakuló, csak kapcsolatban a külvilággal azáltal hogy mellkasember ( a mostani inkarnáció)
  • végtagokat és anyagcserét kialakító azáltal, hogy pontosan a földi világba illeszkedik be, tehát végtag vagy földember (amit az ember tesz, ami egészen pontosan a végtagjaiban és anyagcseréjében jut kifejezésre, az viszi át a következő inkarnációba)

Sok Rudolf Steiner írást találsz itt:

http://www.camphill.hu/?page_id=288

Nagyon sok Steiner könyvhöz pedig itt tudsz hozzájutni:

http://szellemtudomany.hu/

Ez pedig Powell oldala:

http://sophiafoundation.org/

 

 

 ...................................................................................................................................................................................

Steiner bevezetése után, ami alapot képezhet a szükséges helyes látásmódhoz, még pár instrukció: 

Ami a hazai kínálatot illeti, nos, azok közül a legkomolyabb tudás a Regulusartnál lelhető fel: ők adják ki Powell könyveit:

Highslide JS

 

A másik weboldalamon (link a fejlécben) a fényszögek témáját találod félkész állapotban. Egy nagyon vastag német nyelvű könyvből fordítom, amely nem kifejezetten szellemtudományos jellegű, viszont elég sok gyakorlati tapasztalaton alapulhat, valamint sok minden származik Stephen Arroyotól 

Sziderikus oldalról nézve a dolgokat Stephen Arroyo is sokat téved, de minden egyéb tekintetben abszolút briliánsnak tartom őt. Egészen csodálatos dolgokat mond. Nélkölözhetetlen. Ragyogó asztrológus.

És utoljára, de nem utolsósorban még valaki, akitől találsz anyagokat nálam:

Rudolf Steiner közvetlen munkatársa, aki úgymond a csillagokra "szakosodott", akinél jobban kevesen ismerik ezt a területet:  Elisabeth Vreede

 
Összegezve: Azért csináltam ezt a weboldalt, hogy mintegy gyújtópontul, ugródeszkául szolgáljon azok számára, akik nem akarnak eltévedni a csillagok labirintusában.
 
Ha valaki komolyan veszi ezt a szakmát, akkor asztrológusnak, pszichológusnak, antropozófusnak kell lennie egy személyben. Nem kis feladat. Ehhez nyújt tájékozódási pontot, kiindulópontot ez az oldal. Kiindulópont, helyes orientáció kíván lenni, semmi több. 
 
Kedves látogató!
 
Amikor ezt az oldalt létrehoztam pár éve, alapvetően az a cél vezérelt, hogy a Magyarországon nem nagyon elérhető asztrológiai tudást magyarul elérhetővé tegyem.
Robert Powell és Rudolf Steiner munkái mellett elsősorban a fixed stars és a skycript nevű oldalak anyagát szerettem volna elérhetővé tenni, hiszen felbecsülhetetlen értékű anyag található rajtuk. Azonban az oldalokon található anyag nagyon nagy mennyisége és a nem túl erős angoltudásom miatt a munka félbeszakadt.
Van ahol elkészültek fordítások, és van ahol nem.
Ezért elsősorban a 12 jegynél és a csillagképeknél inkább csak utalásokat találsz nálam amelyek elkalauzolnak két angol nyelvű oldalra, és csak néhány helyen készült el a fordítás.
Én vallom, hogy ezeknek az oldalaknak a lefordítása nélkül nem is nagyon lenne szabad asztrológiával foglalkozni Magyarországon, mert a rajtuk lévő tudásanyag egyszerűen nélkülözhetetlen.
Ezért sajnos ez az oldal is elsősorban azoknak nyújt segítséget, mutat irányt, akik beszélnek angolul. Sajnos nem bírtam meg a nagy munkával, de remélem útbaigazításnak azért jó ez az oldal. 
Még egy tanács ha érted legalább alapszinten az angolt: Az astrotheme.com oldalon ha regisztrálsz, akkor a napi tranzitjaidat el tudod olvasni angolul. Jól csinálják, értékes információkat kaphatsz a tranzijaidról ha használod az oldalt. Ezen az oldalon is vannak információk amelyek az astrotheme oldalról származnak, főleg a bolygók leírásánál, bár ott sok mindent idéztem elsősorban Rudolf Steinertől is.
Mit is mondjak még: Szerettem volna komolyabb segítséget adni neked, neked, aki most-e sorokat olvasod, de végül beérem azzal is, ha jól tudlak útbaigazítani, már az is valami ezen a területen, ahol sajnos oly sok az ostobaság.
Az astrologyking oldalon is találsz hasznos információkat a legfontosabb csillagokról és  a darkstarastrology oldalán is.
 
Még valami: Sok csillagnál és csillagjegynél az utóbbi időben igyekeztem konkrét példákkal szolgálni, hogy hogyan néznek ki ezek a csillagok konrét személyek horoszkópjában. Van ahol már egész sok példa van, van ahol semmi. 
Kellemes böngészést kívánok neked az oldalon!
 
A bolygók a házakban menüpontok alatt az oldalamon magyar nyelvű szöveg NEM fordítása a videóknak. A szöveget egy könyvből fordítottam, Kapiel a videókban MÁST mond, érdemes meghallgatnia annak aki érti!!
 
Kapiel nagyon sok videót készített, valóságos sztár a neten, néhány helyre belinkeltem a videóit az aktuális témákban, de a saját csatornáján sokkal-sokkal több anyag van, mint amit én érintek ezen az oldalon. Aki komolyan veszi a szakmát, és ért angolul, érdemes tőle tanulnia.
 
Angol linkek
 
 
 
 
 
 
 .................................................................................................................................................................................

 

 

            

 

Asztrológiai programok amiket tudsz használni. A stellárium oldalról le tudsz tölteni egy ingyenes csillagászati programot, ami azonban kiválóan hasznosítható asztrológiaia célra is. Videót még nem készítettem a használatához, nem olyan nehéz rájönni, mindent klasszul meg lehet nézni rajta. Azoknak akik nem a sziderikus azaz a valódi állatövi jegyet használják, elég mellbevágó lehet először szembesülni vele a stellárium programban, hogy bizony még a Nap sem ott járt amikor születtek ahogyan azt eddig hitték, hiszen a mi időnkben az eltérés 25 fok, majdnem egy teljes jegynyi azokhoz képest, akiknek mércius 21-én a Kos kezdődik, holott a valóságban a Nap akkor még a Halakban jár.

http://stellarium.org/

 

A tájékoztató angol nyelvű, de ha odafigyelsz, akkor nagyon egyszerű megérteni a program kezelését, még akkor is, ha nem beszélsz angolul. Aztán ha látod hogy hol járt a Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó amikor születtél, akkor már csak meg kell keresned a te bolygóállásaidnak megfelelő részeket itt az oldalon, oldalaimon, és akkor léptél előre egyet az önismeret tekintetében. A tudásanyagnak csak egy része van még lefordítva, de ez minden nap változik, minden nap töltök fel valamit, de ha tudsz angolul olvasni, akkor sokkal több minden elérhető számodra azonnal. Több tájékoztató videót is találsz itt arról, hogyan kell használni a programot.

Ezek a tájékoztatók még a régebbi stellárium program használatát mutatják, az újabb már jobb, és magyar nyalevű menüje is van.

 

 

                                                                             www.stellarium.org

                                                             Itt egy német nyelvű tájékoztató is: 


A következő nagyon jól használható oldal a www.astro.com oldal.

A következőképpen használd. Felmész a kezdő oldalra, és jobb oldalon keresd meg azt a menüpontot hogy Extended chart selection.

Amikor megvan, katt rá, akkor látni fogsz két lehetőséget, regisztrálhatsz is az oldalra, de lehetsz "guest user", vendég felhasználó is. 

Ha rákkatintasz arra hogy "click here to to go to entry page", akkor eljutsz oda, ahol már meg tudod adni a születési koordinátáidat. MIután megadtad a koordinátáid, bejön a következő oldal, ott középen azt kell kiválasztanod hogy "natal chart wheel", és közvetlenül alatta a "web default style"menüpontot, aztán egy menüponttal lejjebb a zodiacnál válaszdki a "sidereal" menüpontot és aztán irány a lap alja és klikk a "show the chart" -ra , és már láthatod is a chartot.

Ha ugyanezen az astro.com oldalon amikor megadod a koordinátáidat, és nem a "web default style" hanem az "astrodienst fixed stars" menüpontot választod, akkor látni fogsz egy bonyolult ábrát, ahol pontos csillagegyüttállásokat mutat neked a chart. 

Az oldal sok más mindent is tud még, jobban nem merülnék bele.

Ha a tranzitjaidat szeretnéd tudni, és tudsz angolul olvasni, akkor nagyon jó a következő oldal:

www.astrotheme.com

Itt bal oldalon keresd meg a "free astrology" menüpont alatt a "your daily horoscope" menüpontot, aztán add meg a koordinátáidat, és már olvashatod is angolul sajnos csak a legpontosabb tranzitjaidat, de azokat nagyon jól ismertetik.

És végül itt van még egy film, ha van időd megnézni, (angol), szintén lehet belőle tanulni.

 

 

 

                 

                                                                                                  

...................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet