MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

A Vízöntő csillagai: (Aquarius)

Sadalmelik, Al sad al Mulk, Sadalsud, Al Bali, Sadachbia, Seat, Ancha, Skat vagy Scheat, Situla, Fomalhaut


 

SadalsuudBéta (β) Vízöntő , Sadalsuud ,

 

 

 

Figyelemre méltó csillag a Vízöntőben:
Hosszúság Név Természet Fény Pozíció Lat. December
11 AQ. 43 Albali Szaturnusz / Merkúr 4 Bal keze 08N 09S
23 AQ. 24 Sadalsuud Szaturnusz / Merkúr 3 Bal vál 09N 06S
03 Pi. 16 Ancha Merkúr / Szaturnusz 4 Csípő 03N 08S
03 Pi. 21 Sadalmelik Szaturnusz / Merkúr 3 Jobb váll 11N 00S
08 Pi. 52 Skat Szaturnusz / Jupiter 3 A sípcsont 09S 16S

 

A Nap manapság kb február 13-án jár a Sadalsuud körül, február 23.-án a Sadalmeliknél, és február 28-án a Skatnál.

"Néhány Krisztus missziójához tartozó esemény a csillagokkal összefüggésben. Pl. az 5000-ek megvendégelésekor a Nap a sziderikus zodiákus Vízöntő 10,5 fokán állt. Nagyon fontos, hogy nem csak az ekliptika síkjában lévő csillagok irányából érkezik hatás, hanem mint ahogyan az emberi testben a meridiánokon keresztül távoli pontok is érintkezésben vannak, ugyanígy az égbolton is ez történik. A Nap azt mondhatjuk, hogy együttállt (az ekliptikára vetítve együttállt) a Denebbel. A Deneb felől „transzcendentális béke” áramlott alá, mely a korona csakrán majd a szíven keresztül áradt szét. Ugyanezen esemény során a Hold (a Szűz 7 fokán) szembenállt a Vénusszal (a Halak 4 fokán). Az öt kenyér és a két hal megjelenik az égen is a kalászt tartó Szűz (Demeter a görögöknél) és a Halak képében…(Deneb a Vízenjárás csodájához is tartozik.) "

Robert Powell

"A földművelést jelképezi a Vízöntő. Természetesen mindig a vízre és a hozzá hasonló dolgokra gondolunk, aminek bizonyos szellemi értelemben megvan a maga létjogosultsága. De mindig azt fogják látni, két urnát tart a kezében és kiönti a vizet. Öntöz. Ő tehát az, aki a kertész, földműves."

Rudolf Steiner

Ganümédész a görög mitológiában trójai herceg volt, akinek a teste arany fényben csillogott. Apja: Trósz trójai király, anyja: Kallirhoé nimfa. Ganümédész apja nyáját legeltette az Ida-hegy erdős lankáin, amikor Zeusz, elbűvölve rendkívüli szépségétől sas képében elragadta, felvitte az Olümposzra, és megtette égi pohárnoknak. Amikor Ganümédész szülei látták, hogy a fiukat elrabolták, sírásra fakadtak.  Zeusz, hogy a szülőket kiengesztelje nekik ajándékozta a világ legszebb paripáit (aranyos fogatot), vagy egy aranyos szőlővesszőt, mely Hephaestus műhelyében készült. Továbbá felhelyezte Ganümédészt az égre a csillagok közé, mint a Vízöntő csillagképet, az ambróziát keverő csészéje a Krater csillagképpé alakult, az őt elraboló sólyom pedig a Sólyom csillagkép lett.

Nem nehéz felismerni Zeusz kedvenc pohárnokában Ganümedészben Krisztus szeretett tanítványát Jánost. Ganümedész János előképe. A Vízöntő, az emberacú kerub (lásd itt a weboldalon Zarathusztra négy csillaga), János jele.

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Aquarius.html

 

A Vízöntő régiója az Angyalok hierarchiájához kapcsolódik, s minden földi szubsztanciából a víz az, amellyel nekik egészen különleges kapcsolatuk van. A Földön a víz az, amely a világéter szubsztanciájának a fizikai visszatükröződése, és amelyből az Angyalok és az emberi lények éterteste formálódik.

Az étertestnek két különböző tulajdonsága van, az élet és az emlékezet. Ez az oka annak, hogy a legkülönbözőbb népek legendáiban és meséiben megtalálható az “élő víz” vagy az “élet vize” kifejezés, mint a kozmikus éter életadó erőinek jelképe. Rudolf Steiner a “Hogyan juthatunk el a magasabb világok megismeréséhez?” c. könyvében a beavatásról szóló fejezetben két próbáról beszél, amelyen a tanulónak át kell mennie, ezek az emlékezés és a felejtés, ahol az éteri test második sajátossága vagy tulajdonsága jelentkezik. (Hasonló képeket találunk Dante Isteni színjátékában, ahol a lélek-világból a szellem-világba való átmenetnél Dante-nak meg kell fürödnie az emlékezés és a felejtés folyóinak vizében, a Lethe-ben és az Eunoe-ban).

Az Angyaloknak az emberrel ellentétben nem a fizika, hanem az étertest a legalsó lénytagjuk. Ezért a Szellemtudomány körvonalai-ban Rudolf Steiner az “Élet Fiainak” nevezi őket. Ha saját akaratukból valamiféle fizikai testet alkotnak maguknak, amely számukra mindig csak a magasabb szellemi princípiumoknak (lénytagoknak) a visszatükröződése, a víz az a legsűrűbb elem, amelyből ezt a formát előállíthatják. Az Angyalok hierarchiájának és a víz elemnek ez a kapcsolata a Régi-Hold korszakba nyúlik vissza. A Régi-Hold ahol ők az emberi fokozatot élték át, csak ilyen vízszerű folyékony elemet tartalmazott. Ebben az időben az Angyalok árasztották bele az akkor még állati fokozatot élő emberi szervezetbe azt, amely később a vér és a nedvei szubsztanciájává vált: “Az Angyalok feladata volt, hogy lehetővé tegyék ennek a vér-folyadéknak az emberbe való áramlását”. Ezért a leendő Jupiter korszakban, ahol a mai ember eléri az angyal-fokozatot, a víz lesz a legsűrűbb elem. A Földön az Angyalok azt a feladatot vállalták, hogy az individuális emberi lényeket vezessék az egymást követő földi életük során. “Ők éber-lények, akik úgymond megőrzik a korábbi inkarnációk memóriáját egészen addig, amíg azt az ember maga meg nem tudja tenni”.

Az állatövi csillagképeken belül a Vízöntő hordozza az ideális, spiritualizált emberi lény képét, ezért van ennek a jegynek különleges kapcsolata az Angyalok hierarchiájával. Minden angyal mutatja az embernek a legbensőbb szellemi ideálját, az ő szellemi törekvésének legmagasabb ideális célját. “Ez valójában úgy van, mintha az ember a földi vándorlásának a kezdetétől feltekinthetne egy magasabb szellemre, az ő szellemi archetípusára, vagy modelljére, aki képes tökéletesen uralni az asztráltestét (a Vízöntő képe, ahogyan a vizet kiönti teljes békében és harmóniában), és aki azt mondja az embernek: Ilyenné kell válnod, amikor majd végleg kilépsz ebből a földi fejlődésből… És ha valaki azt mondja, hogy az ember feltekint az ő legmagasabb Énjére (a Manaszra), amelyhez mindinkább közelíteni és hasonlítani akar, vagy ha valaki azt mondja, hogy feltekint az angyalára, mint legmagasabb példaképére ez spirituális szempontból pontosan ugyanazt jelenti”. Azoknak az embereknek, akik nem vállalkoznak az individuális okkult fejlődés útjára, a legelső lehetőség ezeknek a magasrendű ideáknak a tudatos megközelítésére az emberiség hatodik kultúrkorszakában fog adódni, amely a Vízöntő jegyében zajlik. Ekkor az egész emberiség természetes módon lesz a Manasz szubsztanciával átvilágítva, melyet az angyali lények küldenek le nekik, mint az égi világból jött ajándékot, mivel, a hatodik korszakban a szellemi mag egy fajtája a szláv népeken keresztül fog kialakulni, amely népeknél egy különösen közvetlen és bensőséges kapcsolat alakul ki az individuális lény és az őt vezető angyali lény között már manapság is. Az angyalhoz való még közvetlenebb kapcsolat megszerzése a mai időszakban alapvetően minden ember számára lehetséges már akkor is, ha tudatosan elhatározza, hogy a szellemi fejlődés útjára lép, amely a modern szellemtudomány formájában minden ember számára adott. Ennek az útnak a kiindulópontja és a legbiztosabb alapja a belső munka és az, ha az emberi gondolkodást átszellemiesítjük. Ebben a magasabb fejlődési fokozatban az ember gondolatának élővé, szinte folyékonnyá kell válnia, hasonlóan a víz szubsztanciájához és végül is teljesen éterivé. Ha az ember ezt elérte, akkor abba a helyzetbe kerül, hogy az angyali lényeknek az impulzusait felfoghatja és átviheti az élővé tett és átszellemiesített éteri gondolkodásába. Ezt az embert azután az angyala bevezeti az imaginatív világba, amely a Földet körülvevő éteri világ, azaz a Hold szféra, ahol maga az angyal válik az ember magasabb vezetőjévé. Végül még azt is meg kell látnunk, hogy Keresztelő Szent János egy különleges, a Vízöntő kozmikus birodalmával kapcsolatos beavatást kapott: … Keresztelő Szent János éjszaka is meg tudta figyelni az anyagi földön keresztül a Vízöntő csillagképét.

Egy ilyen különleges beavatás következményeként az angyali hierarchiához tartozó különleges lény tudott rajta keresztül hatni – és ez egy szellemi tény, melyet az evangéliumokban (pl. a Márk evangéliumának 1,2 fejezetében) leírnak. A vízzel történő keresztelés során Keresztelő szent János azoknál az embereknél, akik keresztelésért hozzáfordultak, létrehozta a fizikai testnek az éteri testtől való részleges eloldódását, amely az illető védőangyalával való találkozás közvetlen élményét adta. Egy ilyen védőangyal ezután tudott jelzést adni a vezetése alatt álló léleknek a Föld felé közeledő Krisztus lényiségről.

.................................................................................................................................................................................

 

Nagyon sok kiváló építészmérnöknek van  Vízöntő érintettsége, tehát kiváló térérzéket, térlátást, stb biztosít. 

 

Sadalmelik

A Szerencsés Király Csillaga, a Királyság Szerencsecsillaga. A Rejtett Dolgok Szerencsecsillaga.

Ptolemaios szerint Szaturnusz-Merkúr természetű, Simmonite szerint Szaturnusz-Jupiter, Alvidas szerintolyan mint a  Jupiter-Uránusz konjukció szextilben a Bika vagy Halak Nappal.

 

 

Aki a 12 jegyet alaposabban érteni szeretné, annak javaslom olvassa el:

http://fenyszogek.freewb.hu/az-ember-megalkotasa-az-univerzumbol

 

Asztali nézet