MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

Az Ikrek csillagai:

Castor, Pollux, Mebsuta, Mekbuda, Wasat vagy Wesat, Propus vagy Tejat Prior, Nuhatai vagy Tejat Posterior, Alhena vagy Almeisan, Al Zirr

Alakzatok az Ikrek körül

Tegmine


 

Pollux

 

Figyelemre méltó csillagok Ikrek: Epoch 2000
Hosszúság Név Természet Fényesség. Pozíció Lat. December
03 Cn. 26 Tejat Merkúr / Vénusz 2,88 Bal láb Északi Iker 01S 22N
05 Cn. 18 Dirah Merkúr / Vénusz 3 Bal láb Északi Iker 01S 23N
09 Cn. 06 Al Hena Merkúr / Vénusz 1,93 Bal lábát Déli Iker 07S 16N
18 Cn. 31 Wasat Szaturnusz 3 Jobb kar Északi Iker 00S 22N
20 Cn. 15
Castor
Merkúr 1,58 Az északi Iker fő csillaga 10N 32N
23 Cn. 13 Pollux Mars 1,14 A déli Iker fő csillaga 07N 28N

"Ha az ember egy görög ember álláspontjára helyezkedik, aki ezeken a dolgokon elgondolkodott, azt mondaná, hogy azok a csillagok, amelyek a Kos közelében vannak, kivülről hatnak, még azok is amelyek a Bika közelében vannak, azok, amelyek az Ikrek és a Rák közelében állnak. Ezek által a csillagképek (Kos, Bika, Iker, Rák) által az ember birtokolja visszatekintő voltát (Kos), belső mozgékonyságát (Bika), önmaga megtapintását (Ikrek) és magába zákózását (Rák). A többi csillagon keresztül, amelyek az ellentétes oldalon állnak, amiket a Föld takar, az ember a vadász létét birtokolja a Nyilas által, állattenyésztő létét,miközben a Bakot megszelíditi a Bak által, földműves létét azáltal, hogy a vizet kiönti, tehát kimegy az urnákkal a szántóföldre és a vizet kiönti, Vízöntő. És kereskedő lesz azon csillagvidék által, ahol azt látjuk ami a vízen tartja. Nagyon régi korokban ugyanis minden hajót halhoz hasonló formájúra építettek meg. És két egymás mellett található hajó, amelyek kereskdelmi okokból a tengeren halad, ezek tulajdonképpen a kereskedelem jelképei. Így tehát megengedjük, hogy a hajókat "halaknak" nevezhetjük." Itt vannak tehát a Halak.

Ha az Ikreket nézzük, akkor ténylegesen a bal és a jobb emberrel van dolgunk, mindenütt ember, de soha nem rajzolják másként, mint a jobb oldali ember jobb keze, a bal oldali ember bal keze, ahogyan átfogja, átnyúl rajta. Az átfogás mozdulata. Ez önmagunk megtapasztalása, önmagunk megtapintása, önmagunk érzése. Csupán jobb és bal ember, mint önálló emberk jelennek meg, mert az ember bizonyos mértékben még önmagán kívül van, nem fogadta be a születés előtti emberét önmaga megtapintásával.

Rudolf Steiner

Az Ikrek csillagkép a mindent átfogó Szeretet szellemeinek, a Szeráfoknak a hierarchiájával áll leginkább kapcsolatban. Ennek az egész világmindenséget átható makrokozmikus Szeretet-impulzusnak az egyik földi képe található meg a görög mitológiában, a diaszkonziai ikrek, Castor és Polüdukész személyében. A mítosz szerint Castor, Léda és Pirdarosz király egyik fia volt, Polüdukész ezzel szemben Lédának és Zeusznak a fia. Ezért Polüdukész halhatatlan volt, Castor azonban halandó. Az ikrek harcba keveredtek a szomszédukban élő afimidákkal, mivel azok elrabolták az ő marhacsordáikat. Ebben a harcban Castort egy afimida megöli, a bátyja iránti szeretetből Polüdukész fel akarja áldozni a halhatatlanságát és kéri, hogy küldje el őt a halálba Zeusz, azonban mindkét diaszkonziai ikret a testvéri szeretet jutalmául az Ikrek csillagképének urává helyezi fel az égre. Ahhoz, hogy ennek a mítosznak az igazi okkult alapját értelmezni tudjuk, tudatosítani kell magunkban, hogy mi volt az ősi görögök alapállása a halállal és a halhatatlansággal kapcsolatban. Az ősi görögök az emberi test formáját, amelyet ők a legvilágosabb tudattal azonosítottak önmagukkal. Én-tudattal látták el és mindenen felül tisztelték. Éppen ezért számukra a halálnak ez a formája annyit jelentett, hogy a földi Én-tudatuk teljesen széttörik, illetve megszűnik és ez számukra a legnagyobb borzalmat jelentette, amit belsőleg nem is tudtak feldolgozni. A görögségben – mondta Rudolf Steiner – azt az emberiséget látjuk, aki a test külső formáját a leginkább tisztelte és szerette és rendkívüli mértékű szomorúsággal övezte azt a tényt, amikor a test halála bekövetkezett. A görögség így a fizikai test külső formáját, mint az Én külső formáját a legmagasabbra értékelte és éppen ezért egy görög azt mondta: én annyira felértékelem az énemet, hogy csak irtózattal tudom szemlélni azt, ami az énemmel a halál után történik. Így már tipikusan görög az a mondás, amit Hérosz mond: Inkább koldus lennék a felső világban – tehát emberi testben – mintsem király az árnyék birodalmában. Az itt elhangzottak után jellemzően kiviláglik az a viszony, ahogy a görögök a halál problémájával szemben álltak és épp ezért a halhatatlanságot így nézve, mint a legmagasabbrendű jót tudták felfogni, ami a Földön létezik. Éppen ezért az, hogy egy ember a halhatatlanságát szeretetből feláldozza másvalakiért, az ősi görögök számár egy olyan kép volt, ami önmagában a legnagyobb áldozatot sejtette, amit egy ember valaha is hozhat. Ezért a diaszkonziai mítoszban arra találunk utalást, hogy az antik ember számár a legmagasabb szeretet, amit ember képes kifejezni, a világképben, itt zajlik le. Ha ehhez hasonlót a keresztény világban próbálunk találni, akkor lássuk meg, hogy a Földfejlődés szempontjából a Krisztus-impulzus megérkezésének pillanatától belépett egy olyasvalami, ahol a szeretet már nemcsak vérvonalon belül működik, - megjegyzés, hogy a diaszkonziai ikrek anyai ágon testvérek voltak – hanem tisztán szellemi, krisztusi szeretetként, mint a legmagasabb áldozat. Ez két barát egymás iránti szeretete, akik ezáltal válnak testvérekké, de nem a vérségi kapcsolat miatt, hanem az új Krisztus-szellemiség felvétele miatt: és ez már nagyon nagy különbség. Mint ahogy láthattuk, az volt a Krisztus előtti időben az emberiség legmagasabb jóról való elképzelése, hogyha elérte a halhatatlanságot. A kereszténységben a lélek lett maga a legfőbb jó. Ez annyit tesz, hogy az emberi Én, mint az individuális halhatatlanság hordozója, aki kezdettől fogva a Krisztus-tudatot állította a középpontba, és ezért a krisztusi szeretet végtelenül magasabbrendű, mint a régebbi korok szeretete, mert ez nemcsak a halhatatlanságot célozza meg, hanem ennek a hordozóját, a legértékesebb tulajdonságot kívánja meg, a hordozó én feláldozását. Éppen azért, hogy mint igazi magasabbrendű Ént, a halhatatlanságot, a Krisztus-lényiség befogadásával érje el. Ennek az alapelvnek a megvalósítása volt minden igazi keresztény misztériumnak a lényege, hogy „nem én, hanem a Krisztus embernem”. Erre a legmagasabb szeráfikus szeretetre utalnak Krisztus következő szavai is: „Az a feladat, amit én nektek adok, hogy szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlen benneteket” – Magasabb szeretetet senki sem tud adni, csak az, aki a lelkét az ő felebarátjáért feláldozza. Ti akkor vagytok barátaim, ha követitek a szavaimat, amit mondtam néktek.” Így beszélt Krisztus az apostolokhoz b búcsúbeszédében. Ezután ő ezt a szeretetet, mint a legősibb és legmagasabbrendű ősképét a szeretetnek az emberiség felé megvalósította a Golgota Misztériuma által, amelyben ő minden makrokozmikus erejét, amelyet az egója hordozott, feláldozta. Erről a szeretetről beszélt János is, legközelebbi tanítványa és az eredmények legközelebbi szemtanúja. Ezáltal mondta: „Felismertük a Szeretet Lényét, aki a lelkét értünk odaadta és ezért nekünk is oda kell adni életünket felebarátainkért. Az ő gyermekeiként ne csak szavakkal és gondolatokkal szeressük egymást, hanem tettekkel is és az igazsággal.” Végezetül az Ikrek csillagkép és a Szeráfok hierarchiája közötti kapcsolatnál figyelembe kell még azt is vennünk, hogy a Szeráfok impulzusa leginkább a szociális életben nyilvánul meg, ahol az egyesülés, az egymás iránti szeretet és a belső érdeklődés egymás iránt megnyilvánul. A makrokozmoszban is a Szeráfoknak ez egy igazi szociális együttműködési képessége, amit azáltal hoznak létre, hogy a különböző bolygórendszerek közötti összhangot megteremtik. Rudolf Steiner a következőképpen utalt erre: Mint ahogy az emberek a szociális rendszerben ezt megalkotják, hogy kölcsönösen odafigyelnek egymásra, ugyanez a kölcsönösség a bolygórendszerekben is megnyilvánul. Az állócsillag a másik állócsillaggal szemben különös megértést tanúsít és ezáltal jön létre az egész működő Kozmosz! Az, amit az együttműködés kapcsán a planétarendszerek a világűrben egymással beszélnek és ennek az együttműködésnek a kapcsán él és létezik a kozmosz, ezt irányítják azok a szellemek, akiket mi Szeráfoknak nevezünk.

 

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Gemini.html

Az Ikreket az asztrológusok szinte kizárólag az intellektuális, kommunikációs vénájukról ismeri, és szinte egyáltalán nem tud a sportolói oldalukról, pedig sok Iker szülött igen nagy ökölvívó vagy küzdősportoló, atléta, sportoló.

Erdei Zsoltnak, hazánk híres boxolójának születése idején a Mars együtt állt a Pollux-szal.

Ed O Neill, a Rém rendes család Al Bundy-jának megformálója Pollux Marssal és Wasat Szaturnusszal született. A színészkedés mellett Jiu-jitsu harcművész. 

Másik híres ökölvívönk, Papp László Sárkányfeje állt együtt a Pollux-szal, és a Plútó is az Ikrekben járt a születésekor.

Béres Alexandrának Mars-Szaturnusz együttállása van a Polluxon. Remy Bonjaskynak, a többszörös nehézsúlyú K1 bajnoknak szintén Mars-Szaturnusz együttállása van a Polluxon, csak 3 nappal született később Alexandránál.

Sylvester Stallone, az örök Rocky Balboa születésekor a Nap és a Szaturnusz járt az Ikrekben.

Carl Lewis a többszörös olimpiai és világbajnok sprinter és távolugró, minden idők egyik leggyorsabb embere Nap-Merkúr együttállással az Ikrekben született. (trigon a Mérleg Neptunusszal, és szextil az oroszlán Nap-Mars-Plútó hármassal)

Mike Tyson minden idők legfiatalabb és egyben leghíresebb nehézsúlyú ökölvívójának születésekor Nap-Jupiter együttállás volt az Ikrekben.

Jean Claude van Damme születésekor a Mars járt az Ikrekben.

Michael Phelps a nagy úszó születésekor a Nap és a Mars járt az Ikrekben.

Benedek Tibor híres vízilbadázónk és a válogatott szövetségi kapitány Pollux Nappal született. (július 12)

Steven Seagal születése idején az Uránusz járt az Ikrekben, csakúgy mint Mickey Rourke születésekor, aki színészi karrierje mellett bokszolt is. Emiatt volt szüksége a sok plasztikai műtétre, mert bokszolás közben többször súlyosan megsérült az arca.

Jean Paul Belmondo, aki maga is boxolt színészi pályája mellett, a Plútó járt a születésekor az Ikrekben.

A K1 sok híres bajnoka is erősen érintett az Ikrek által. Július 11-én születetett Ernesto Hoost, hárromszoros K1 bajnok, Nap az Ikrek közepén. 

Conor Mc Gregor, az UFC pehely és könnyűsúlyú bajnoka is Pollux Nappal született (július 14) 2015-ben az év harcosának választották.

Andy Hug, az első K1 bajnok, a "Kék Szamuráj", Mars-Vénusz együttállás a Polluxnál.

Kevin Costner és Denzel Washington, a két híres színész Jupiter-Uránusz együttállással az Ikrekben született. 

Annie Lennox, az Eurhytmics éneskesnője szintén Jupiter-Uránusz együttállással az Ikrekben született.

Bruno Gröningnek a híres gyógyítónak Vénusz-Neptun együttállása volt az Ikrek Castor csillagánál.

Harrrison Ford nagyon erősen Ikrek szülött, hiszen amellett hogy Ikrek újholdkor született (Nap-Hold együttállás az Ikrekben) július 13-án, a Jupiter és a Merkúr is az Ikrekben járt amikor született.

Szintén Ikrek újholdkor született Michael Flatley a híres táncos, július 16.

Lewis Hamilton Forma 1-es bajnok Pollux Holddal született. 

Yul Brynner, a Hét mesterlövész főszereplője Nap-Vénusz együttállással (július 11)  a Polluxon született, és a Plútó is az Ikrekben járt a születésekor.

Tom Cruise Napja is Ikrek.

Leonardo di Caprio Szaturnusza járt a Polluxnál születésekor.

Szintén Nap-Vénusz együttállása volt az Ikrekben Hofi Gézának, (július 2) valamint a Mars is az Ikrekben járt a születésekor, és még épp a Plútó is.

 

 

Az Ikrek

Az Ikrek: Castor és Pollux. Castor a halandó, Pollux a halhatatlan. Ők ketten Spárta két istene. Apolló és Hercules. 

Dioscuri és Didymi, vagy Amphion és Zethus, Théba alapítói, a Hatalmas Nevű Férfiak.

Indiában: Acviny és Ashwin.

Pollux, Polluces, Poludeukes, Pugil, Pugilist: A bokszoló, Zeusz fia, a halhatatlan.

Castor: A lovakkal kapcsolatos szakértelméről volt híres. Megszelídíteni, betörni, nevelni, stb. Ptolemaios szerint a Pollux Mars természetű csillag, Alvidas szerint Mars-Hold-Uránusz természetű. Finom, bátor, vakmerő, kegyetlen, elhamarkodott, gyors, szeret bokszolni, rossz akaratú, kapcsolatba hozható mérgekkel. Erősen Mars természetű. A gonosz iker. Brutális, zsarnoki, erőszakos és kegyetlen. Általában csak akkor pozitív hatású, ha a Marssal kapcsolódik. Mások nagyon könnyen félrevezetik, és a sors is gyakran játszik vele kegyetlen tréfákat. Segíti a tengeren utazókat. Hajlam a civakodásokra, veszekedésekre.

Castor: Ptolemaios szerint Merkúr természetű, Simmonite szerint Mars-Vénusz-Szaturnusz természetű csillag, Alvidas szerint Hold természetű. Előkelőség, hírnév, éles értelem, siker a törvénnyel kapcsolatban, sok utazás, lovakkal kapcsolatos ténykedés, hirtelen jött hírnév és dicsőség, de gyakran visszaesés, megszégyenülés, betegségek, bajok, ártalmas természetű, erőszakra hajlamos.

Castor és Pollux a tengerészek és a katonák segítői voltak minden időben. Legendák szerint gyakran megjelentek csatákban az első sorokban, harcra buzdítva a katonákat. De nemcsak katonai bátorságukról híresek. Szeretik a tudományt, a művészetet, a szépséget és a szerelmet. Szeretik az életet a soha el nem halványuló fiatalságban élni, szerelemmel teljesen. Nagyon tehetségesek zeneileg is, és jó csillagászok, akik követik az ég mozgásait. Castor a zseniális lószekértő. A múzsák, a prófécia, a bölcsesség, ismerője, és kiváló tárgyaló, míg Pollux a kegyetlenségéről és az erejéről híres. Castor Merkúr természetű, Pollux pedig Mars. Pollux a sportoló, a kegyetlen, a pimasz, Castor az intellektuális és jó tanuló. Mindkét csillagnak vannak előnyös, jótékony, hasznos oldalai, de hajlamossá tesznek betegségekre is, idegességre, nagy felfordulásokra, és jó nagy bajokra is.

 A Pollux a tíz királyi csillag egyike: Hamal, (Kos) Alcyone, Aldebaran, (Bika)  Pollux, (Ikrek) Regulus, (Oroszlán) Spica, (Szűz) Antares, (Skorpió)  Algedi (Giedi Prima), Deneb Algedi, (Bak) Scheat. (Pegazus)

 Az eddigi tapasztalatok szerint nagyon vegyesen nyilvánul meg ez a két csillag az emberi sorsokban. Pollux tényleg nagyon szeret bokszolni, nagyon sok világhírű küzdősportoló, bokszoló, és akciófilm sztár horoszkópjában megtalálható.Ha nem sportoló lesz a szülöttből, akkor is mindenképp nagy erőt ad az élethez. Castor intellektuális oldala is elég erős.

POLLUX    P-GEMINORUM
MÉRETE: l    Rák  22°06
Narancssárga csillag a déli Ikrek fején.
Ptolemaeus szerint Mars természetű, Alvidas szerint Hold, Mars és Uránusz. Agyafúrt, ravasz, életrevaló, bátor, derekas, kegyetlen és merész természetű, szereti a bokszolást, tiszteletet parancsoló rosszakaratúság, mérgekkel áll kapcsolatban.
Ártó diszharmonikus hatás, balesetek, szerencsétlenségek, hirtelen halál lehetősége. Jó kapcsolatokban is diszharmonikus, pl. a Merkúr, vagy Hold mellett éles eszű ravaszságra, agyafúrtságra vezet.horoszkóp, asztrológia, állócsillag

 

POLLUX ÉS PROCYON

A druidák Pollux és Procyon csillagai a Rák 22° 07-én és a 24° 41-én találhatók. A druida kozmológia másik kettős csillagbefolyását képviselik. Pollux, Castor halhatatlan ikerpárja azonosítható a Magyal jegyével, amely a druidizmusban a lélek örökzöld mivoltát, vagyis halhatatlanságát jelképezi. Az ősi csillagtan szerint Pollux az önvédelem és a kifinomultság művészetét szimbolizálja. A Napnak vagy a Holdnak az együttállása a Polluxszal kiemeli ezeket a tulajdonságokat és a túlélés ösztönös erejét jelenti az ellenséges környezetben, rokon vonás ez az ebben az időszakban született Magyal jegyűek túlérzékenységével. Az ugyancsak a Rák jegyében található Procyon a Kiskutya (Canis Minor) csillaghalmazba tartozik, ami viszont a Nagykutya (Canis Major) nevű csillagkép része. Ebben található az okkult csillag, a Szíriusz is.
A druidák, akárcsak sok ókori csillagász-pap, lelkesen figyelték a Szíriuszt. Egyrészt támpontot jelentett az égbolton a tengeri felfedezőutak során, jelezte „a fehér tűz szent déli helyzetét" a téli napfordulón, azaz a napforduló polaritáspontját, ahová a Gwynvyd bejáratát helyezték. A druidák szent növényeiket is a Szíriusz fölemelkedésének idején gyűjtötték be. Tehát valószínűleg összekapcsolódott a gyógyító tevékenységgel is, aminek különleges szerepe van a Magyal jegyűek életében is. Amikor a Nap vagy a Hold együtt áll a Procyonnal, gyógyítót vagy terapeutát jelez. Bármely bolygó - beleértve a Földet is (?) -, amely együtt áll e két csillaggal, alsó vagy felső konjunkciót képez vele.

 

A Wasat csillag története

A Wasat (az Ikrek δ csillaga) egy kettős, fakó fehér és bíbor színű csillag, mely az északi iker, Castor jobb karján található. Más irányzatok úgy vélik, hogy a déli iker, Pollux csípőjénél helyezkedik el. Innen a név, ugyanis a Wasat jelentése: A Közép.

Wasat és Wesat az Al Wasat, a közép szóból származnak (ti: a csillagkép közepe), de sokan úgy gondolják, hogy ez nem csupán erre utal, hanem arra is, hogy ez a csillag nagyon közel helyezkedik el az ekliptikához, a központi körhöz.

Kínában Ta Tsun-ként, a Nagy Boroskancsóként ismerték.

A Wasat felett északon helyezkedik el az Ikrek sugárzási pontja, mely minden év októberében látható. Egy másik, ugyanezt a nevet viselő, meteoreső, mely a csillagkép északkeleti határán tűnik fel, december 7-én éri el csúcspontját. /Star NamesTheir Lore and Meaning, Richard Hinckley Allen, 1889/

A Plútót 1930. február 18-án fedezte fel Clyde Tombaugh az Ikrek Csillagkép Wasat csillagának közelében.

Az Ikrek Csillagkép asztrológiai hatásai Robson szerint

Legenda:A csillagkép Castort és Polluxot, Léda és Jupiter ikerfiait jelképezi. Apolló és Herkules szimbólumaként is értelmezték.

Hatásai: Ptolemaiosz az alábbi megfigyeléseket tette: Az Ikrek lábánál található csillagok hatása inkább a Merkúréhoz, kis mértékben a Vénuszéhoz hasonlatos. A combok területén elhelyezkedő fényes csillagok Szaturnikus jellegűek. Állítólag problémákat, kegyvesztettséget, betegséget, veszteséget és a térdek sérüléseit okozhatja. A Kabbalisták a héber Qoph betűvel és a Tarot XIX. Nagy Arkánumával, a Nap-pal azonosították.

Az Ikrek Csillagkép asztrológiai hatásai Manilius szerint

Az Ikrektől kevés elhívatás érkezik a fáradságos munka iránt. Sokkal inkább élvezik az élet kellemesebb oldalát, melyet a zene, a dal, a harmonikus dallamok, karcsú furulyák, a húrokból születő melódiák és a hozzájuk illő szavak szépsége ad meg számukra. Ilyen adományokkal még a munka is szórakozás. Száműzik a fegyvereket, a hadba hívó harsonákat és a múlt szomorúságát. Övék az élet napos oldala, az örökké ragyogó fiatalság, melyet a szerelem ölelő karjaiban töltenek. Felfedeznek Égbe vezető ösvényeket is, melyen feljutva tanulmányozzák és pontosan leírják a Mennyeket, és túlszárnyalják a csillagok röptét. A természet elfogadja, és minden téren szolgálja zsenialitásukat. Sok megoldást szül szellemi termékenységük. /Astronomica/

 

A Wasat csillag asztrológiai hatásai

Szaturnikus hatású. Kémiai anyagokkal, mérgekkel és gázokkal kapcsolatos. Elsődleges princípiumai az erőszak, rosszakarat és rombolási hajlam. /Robson/

A csillag Szaturnikus hatásai miatt jellemző rá a súlyosságra és a pesszimizmusra való hajlam. Mindettől eltekintve, az Al Wasat a tiszta, érthető és tekintélyt hozó szónoklás képességét adja, mely a közügyekben vagy menedzsment területén eredményez kiemelkedési lehetőséget. /The Living Stars – Dr. Eric Morse/

 

Alhena
MÉRETE: 2    Rák  7°59
Csillogó fehér csillag a déli Iker bal lábán.
Ptolemaeus szerint Merkúr és Vénusz természetű, Alvidas szerint Hold és Vénusz. Magas rangot ad a művészetben, balestre hajlamot, mely a lábat érinti.

 

Egy kis mitológia:

Castor és Pollux

Az ikerpár neve a görög mitológiában Kasztór és Polüdeukész. A két fiút Dioszkuroszoknak is nevezik.

A következõ részletek  Robert Graves: A görög mítoszok címû könyvébõl  származnak

 

Gorgophonénak Periérésztôl két fia született: Aphareusz és Leukipposz, Oibalosztól ugyancsak kettô: Tündareusz és Ikariosz. Oibalosz halála után Tündareusz került Spárta trónjára, s Ikariosz volt a társuralkodó. Hippokoón és tizenkét fia azonban mindkettôjüket elûzte – bár egyesek szerint Ikariosz (aki késôbb Odüsszeusz apósa lett) Hippokoón pártjára állt. Tündareusz Aitoliába menekült Thesztiosz királyhoz, és feleségül vette a leányát, Lédát. Léda két gyermeket szült neki: Kasztórt és Klütaimnésztrát, de ugyanakkor Zeusznak is szült kettôt: Helenét és Polüdeukészt. Tündareusz késõbb a magáénak ismerte el Polüdeukészt, és visszanyerte Spárta trónját. ...A Dioszkuroszok, akik elválaszthatatlanok voltak egymástól, Spárta büszkeségei lettek. Kasztór mint katona és lószelídítõ vált híressé, Polüdeukész pedig korának legjobb ökölvívója volt. Mindketten sok díjat nyertek az Olümpiai Játékokon. ...... a végzet úgy határozott, hogy Lédának csak egyik fia fog meghalni. Mivel Kasztór apja, Tündareusz, halandó volt, Polüdeukész, Zeusz fia lévén, elõírás szerint az Égbe került. De ô csak akkor volt hajlandó elfogadni a halhatatlanságot, ha Kasztór is részesülhet benne. Ezért Zeusz mindkettejüknek megengedte, hogy napjaikat felváltva hol a felvilágon, hol meg a föld alatt töltsék Therapnéban. Testvéri szeretetük további jutalmául a csillagok közé emelte képmásukat. Így keletkezett az Ikrek csillagkép. ...Poszeidón a hajótörött tengerészek megmentôjévé nevezte ki Kasztórt és Polüdeukészt, s lehetôvé tette számukra, hogy kedvezô szeleket támasszanak. Ha valamelyik hajó orrában fehér bárányt áldoznak, egy verébraj kíséretében azonnal leszállnak az égbôl. ...Ôk a védistenei a Spártai Játékoknak, s mivel ôk találták fel a haditáncot és a harci dalokat, a múlt nagy csatáit megéneklô lantosoknak is. ... Azok szerint, akik saját szemükkel látták a Dioszkuroszokat, az egyetlen észrevehetô különbség csak az köztük, hogy Polüdeukész arcán ott vannak az ökölvívás okozta hegek. Teljesen egyformán öltözködnek: tojáshéj alakú, csillaggal díszített sisak van a fejükön, lándzsa a kezükben, s fehér lovon ülnek. Némelyek szerint Poszeidóntól kapták a lovakat, de vannak, akik úgy tudják, hogy Polüdeukész thesszáliai csataménje Hermész ajándéka.

 

IKREK: (Latin neve: Gemini) Zeusz számtalan asszonyt szeretett, különböző álarcokat öltve magára, hogy a hölgyek közelébe férkőzhessen. Egy alkalommal szerelemre lobbant Leda iránt, akiTyndareus király felesége volt. Hattyú álarcában bűvölte el Lédát, aki néhány hónap múlva két tojást tojt. Egyikükből Castor és Clytemnestra, a másikból Pollux és Helen kelt ki. Az előbbiek halandók voltak, mert apjuk Tyndareus volt, Pollux és Helen halhatatlan, mivel apjuk Zeusz volt. A két fivér, Castor és Pollux annyira egyformák voltak, hogy senki sem tudta őket megkülönböztetni. Kiváló harcos és jó vadász vált belőlük. Sok kalandból és harcból vették ki a részüket. Többek között beléptek Iason expedíciójába az Argo fedélzetére (sok más hőssel együtt), hogy megszerezzék az arany gyapjút. A hajó megállt Amycus király birodalmában. Amycus egy brutális ember volt, aki nem engedte a látogatót átmenni a földjén anélkül, hogy kihívja őket egy boksz meccsre. A kihívást senki sem élte túl. A kihívás hatására az összes hős meg akart vívni a királlyal, de Pollux volt a leggyorsabb, így ő,  lépett le elsőnek az Argo fedélzetéről. Gyorsan, mintha ajándékot adna át, egy ütést mért Amycus halántékára az öklével, a koponyáját szétzúzva, megölte a királyt.

Castor és Pollux története szörnyű véget ért. A végső vállalkozásuk, hogy bevetették magukat Arcadia-ba két unokatestvérükkel az ex-Argonautákkal. Amikor a zsákmányon osztozkodtak, az unokatestvérek becsapták az ikreket, és elvittek mindent magukkal. Castor és Pollux üldözni kezdte őket. Az ikrek eléjük vágtak és vártak rájuk. Sajnálatos módon az unokatestvérek felfedezték Castort és lelőtték. Pollux megbosszulta a bátyját, a gyilkost leterítette. A másik unokatestvér, mégis leütötte Polluxot egy szikladarabbal, aki öntudatlan lett. Szerencsére Zeusz figyelte a küzdelmet, és megölte a támadóját egy villámmal. Mikor Pollux visszanyerte eszméletét, rájött, hogy nem lehet többé Castorral, könyörögni kezdett Zeusznak, hogy vegye el tőle a halhatatlanságot. Zeusz a testvéri szeretet láttán, felhelyezte őket az égboltra, ezzel örökre halhatatlanná téve.

 

Castor és Pollux ikrek. Mindketten Léda és férje, Tündareósz vagy -- más források szerint -- Zeusz gyermekei. Utóbbi feltételezést támasztja alá isteni jellegük, előbbit pedig alapvető jóhiszeműségünk és a görögök szilárd erkölcseibe vetett hitünk, továbbá az a tény, hogy a fivérek közül csak Pollux (vagy Polüdeikész) halhatatlan, Castor (avagy Kasztór) halandó. A kérdés mérlegelését mindenkinek saját belátására bízom. Az azonban biztos, hogy van még két testvérük, mindkettő halandó: Klütaimnésztra, Agamemnón felesége és Helené, akit, azt hiszem, senkinek sem kell bemutatnom. Általuk a család női ágon is meglehetősen jelentős, mitológiafordító szerepet játszott a görög történelemben.

Castor és Pollux tehát Görögországból Rómába importált, erősen istennek tűnő ikerpár, akit a rómaiak sajátjaikként tiszteltek és szerettek. Hozzá kell tenni, a testvérek rászolgáltak a megbecsülésre: a dicső római legiókat nemegyszer az ő figyelő szemük és erős karjuk segítette győzelemhez. Harci sikereikben közrejátszott az is, hogy Castor remekül értett a lovak idomításához, Pollux pedig nagy ökölvívó hírében állt. Érdekesség továbbá velük kapcsolatban, hogy az istenek nagytanácsa valamilyen oknál fogva megengedte nekik, hogy napjaikat felváltva az Alvilágban, illetve az Olümposzon töltsék.

 

Történt egyszer, hogy a római nép ádáz módon háborúzott valamelyik, még ennyi figyelemre is méltatlannak tűnő szomszédjával. A harc napok óta folyt, és a római seregek kezdtek kimerülni. Idegen földön jártak, és a barbárok túlerőben, semmilyen utánpótlásban hiányt nem szenvedve harcoltak. A vezérkar már a kétségbeesés küszöbén állt, amikor -- egy különösen verőfényes hajnalon -- fordult a kocka. A legionáriusok hirtelen erőre kaptak, mintha rövidke álmukban isteneknél vendégeskedtek volna, az ellenség katonái pedig éppen ellenkezőleg, szinte maguktól elhullottak. Ezek következtében a római hadsereg még aznap fényes győzelmet aratott és diadalmasan fővárosa felé indult.

A győzelem napjának ama verőfényes hajnalán Róma utcái és terei kihaltak voltak. A fordulatról még nem érkezett hír a városba, a férfitársadalom java a távoli csatatéren volt, a nők pedig az ellenség esetleges betörésétől tartva inkább otthon maradtak gyerekeikkel együtt. Különben is kora hajnal volt, amikor a rendes római polgár még az igazak álmát alussza. Csak néhány utcagyerek volt már talpon, akik szülői felügyelettől mentesen általában is azt csinálhattak, amit akartak, ezt a különleges nyugalmat pedig rendkívüli módon élvezték. Egyeduralkodónak érezték magukat a városban, és a kihaltság néhány napja alatt sajátságos társadalomba szerveződtek: többnyire együtt rótták az utcákat, és frenetikus mókákat eszeltek ki. Erre a napra is igazán nagyszabású eseményt terveztek: egy kis, vállalkozó szellemű csoport úgy döntött, igazi olympiai játékokat szervez a Mars-mezőn. (Néhány a versenyszámok közül: futás, távolugrás, birkózás, kiskő-hajítás.) A résztvevők és szurkolók már mind útban voltak a helyszín felé -- így a gyerektársadalomnak apraja-nagyja, egyetlen egy kivétellel. Ez a kivétel egy Caia (családi becenevén: Formica) nevű kisleány volt, aki békeidőben csöppet sem volt utcagyerek, de most apja, egy jeles centurio, a fronton volt, anyja pedig már évekkel előbb meghalt. A szolgák nem bánták, ha Caia elkóborol, őt meg eleinte érdekelte a sok gyerek, ezért egész nap a városban járkált. Mostanra ugyan belefáradt az állandó nyüzsgésbe, de így sem maradt otthon, hanem inkább magában álmodozott elhagyatottabb helyeken. Ezen a reggelen lábai a Forumra vitték, ahol rajta kívül egy lélek sem volt. Leült a Vesta-templom árnyékában, és már épp kezdte kitalálni aznapi beszélgetését a falon mászkáló kedves kis hangyákkal, amikor patadobogásra lett figyelmes. Maga sem tudta, miért, de nagyon megrémült, és -- mivel elfutni már nem volt ideje -- behúzódott egy oszlop mögé. Hamarosan hallotta, hogy a lovak megállnak. El nem tudta képzelni, miért teszik ezt -- ha hírt hoztak a csatából, azt itt senkinek sem tudják átadni, ha pedig nem hírnökök, akkor miért vágtattak eddig lóhalálában? A kíváncsiság hamarosan fölülkerekedett félelmén, és óvatosan kikukucskált az oszlop mögül. Két, számára hatalmasnak tűnő, fiatal alakot látott, akik épp akkor kászálódtak le lovukról. Ruhájuk még így, porosan is gyönyörű szép volt (páncélt viseltek), arcuk pedig viseletüknek ellentmondó frissességről árulkodott. Az ifjak a közeli Iuturna-forrásnál álltak, és lovaikat itatták. Közben valami "jól elintézett" csatáról beszélgettek, és azt latolgatták, vajon a sereg mikorra érhet ide. Mikor a lovak befejezték, sisakjukból maguk is iváshoz láttak, majd az egyik felkiáltott:

-- Nahát, Pollux, észrevetted, hogy milyen piszkos a ruhád? -- és azzal egész sisaknyi vizet zúdított a másik nyakába. A víz hideg lehetett, mert a nevezett Pollux felsikkantott és ugrott egy nagyot, de elég hamar magához tért.

-- A tiéd meg koszos, Castor! -- mondta, és most ő öntötte nyakon társát, amivel hatalmas vízcsata vette kezdetét.

Caia félni is elfelejtett, úgy megdöbbent. Hallott már valamit Castorról és Polluxról, hogy állítólag néha megjelennek embereknek, főleg, ha nagy baj van, sőt, mintha a közelmúltban is rebesgettek volna valami ilyesfélét (persze senki nem hitt a "szegény őrültnek", aki az ikreket látni vélte) -- de hogy pont ő találkozzon velük! Hogy meggyőződjön a két ifjú isteni voltáról, csendesen közelebb lopózott hozzájuk. Éppen elhatározta, hogy még egy lépés, aztán megáll, amikor hideg zuhanyt kapott a nyakába. Ettől, akár az imént Pollux, éles kis hangot hallatott és el akart szaladni, de megbotlott valamiben és elterült a földön.

Mikor megfordult, mindkét fivér fölébe hajolt. Az egyikük (most el nem tudta dönteni, melyik) fölsegítette és barátságosan megkérdezte:

-- Miért akartál elszaladni, komácska? -- aztán, válaszra sem hagyva időt, folytatta: -- Nem egészen így képzeltük a győzelem hírének átadását, de sebaj. Rád vár a feladat, hogy az elöljárósággal tudasd: a katonák elindultak hazafelé, kéretik illendően fogadni őket. Minden jót! -- aztán még egy utolsót cseppentett Caia homlokára, mosolygott egy széleset, majd testvérével együtt eltűnt. Caia pedig szaladt a Curiába, hogy megvigye az örömhírt: a sereg nem pusztult el, hanem csodálatos módon, isteni segítséggel győzött, épp most mondta neki az egyik vezér, az rakta a vizet is a homlokára. A Senatusnak természetesen esze ágában sem volt hinni a kislány szavainak, de az még be sem végezte szavait, mikor lihegő futár rontott a terembe és megerősítette a hírt. A város vénei pedig szerfölött elcsodálkoztak a történteken, és, biztos, ami biztos, gyorsan templomot építettek a Forum forrása mellett Castornak és Polluxnak. Caia pedig elmesélte a történteket apjának, aki hitt neki, és attól kezdve minden évben egyszer kivitte őt a Forumra, hogy a történtek emlékére megöntözze a Iuturna vizével.

 

Aki a 12 jegyet alaposabban érteni szeretné, annak javaslom olvassa el:

http://fenyszogek.freewb.hu/az-ember-megalkotasa-az-univerzumbol

 

Asztali nézet