MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

A Halak csillagai (Pisces)

Furm al Samakah, Revati, Al Rescha vagy Al Risha, Torcular, Alpherg.


 

 

Al Pherg

 

 

Figyelemre méltó csillag a Halakban:
Hosszúság Név Természet Fény Pozíció Lat. December
26 ar. 49 Alpherg Szaturnusz / Jupiter 3,62 Északi zsinóron 5N 15N
29 ar. 23 Al Rischa Mars / Merkúr 3,79 A két halat összekötó zsinór csomójánál 9S 3N

"Ha az ember egy görög ember álláspontjára helyezkedik, aki ezeken a dolgokon elgondolkodott, azt mondaná, hogy azok a csillagok, amelyek a Kos közelében vannak, kivülről hatnak, még azok is amelyek a Bika közelében vannak, azok, amelyek az Ikrek és a Rák közelében állnak. Ezek által a csillagképek (Kos, Bika, Iker, Rák) által az ember birtokolja visszatekintő voltát (Kos), belső mozgékonyságát (Bika), önmaga megtapintását (Ikrek) és magába zákózását (Rák). A többi csillagon keresztül, amelyek az ellentétes oldalon állnak, amiket a Föld takar, az ember a vadász létét birtokolja a Nyilas által, állattenyésztő létét,miközben a Bakot megszelíditi a Bak által, földműves létét azáltal, hogy a vizet kiönti, tehát kimegy az urnákkal a szántóföldre és a vizet kiönti, Vízöntő. És kereskedő lesz azon csillagvidék által, ahol azt látjuk ami a vízen tartja. Nagyon régi korokban ugyanis minden hajót halhoz hasonló formájúra építettek meg. És két egymás mellett található hajó, amelyek kereskdelmi okokból a tengeren halad, ezek tulajdonképpen a kereskedelem jelképei. Így tehát megengedjük, hogy a hajókat "halaknak" nevezhetjük." Itt vannak tehát a Halak.

A hajókon régebben fenn halfejek voltak, például delfinfejek, noha a delfin nem hal, de a régiek annak tekintették.

Rudolf Steiner

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Pisces.html

Az első zodiákus régió, a Halak és az emberi lény közötti kapcsolatot akkor érthetjük meg jobban, ha figyelembe vesszük, hogy a Halak csillagkép azzal a fejlődési fokozattal van kapcsolatban, amelyben az ember akkor volt, amikor a Hiperboreus korszak közepén a Nap elvált a Földtől. Ettől az időtől kezdve a Nap többé már nem sugároz spirituálisan a földi lények belsejéből, hanem már csak kívülről tudja őket megvilágítani. Ezt Rudolf Steiner a következőképpen jellemezte: „Ekkor eljött az idő, amikor a Nap kiemelkedett a Földből, eltávolodott tőle, a fénye rávetült, de már kívülről a Földre…” Ekkor az ember belülről elkezdett sötétedni. Ezzel kezdődött el az ember fejlődése afelé a jövőbeli időpont felé, amikor a belső fényt ismételten megtalálhatja saját belsejében. Az embernek keresztül kell mennie a sötétségen, meg kell a külső érzékszerveivel a Föld dolgait ismernie, és külső megismerés során el kell jutnia odáig, hogy felizzon az emberben a magasabbrendű lény, a szellembe ember és az világítson benne. „A fényből a sötétségen keresztül a fénybe – ez az emberiség fejlődésének az útja”.

Ezt a fejlődést szimbolizálja a Halak csillagképe. A zodiákus e régiójának erői akkor sugározták le a hatásukat legerősebben, amikor a Krisztus-lény a Nappal együtt elhagyta a Földet, és akkor fognak újból hatni, amikor a belső szellemi Nap elkezd felemelkedni az emberben, aki a lélek sötétségén diadalmaskodik és az individuális szabadságot eléri: amikor Krisztus, aki a Golgotai Misztériummal összekapcsolta magát a Föld fejlődésével, fokozatosan felemeli a magasabb Nap-lényt az emberi lélekben. Az emberiség felébredésének kezdete fogja elindítani őt azon az úton, amely őt a tizedik hierarchiává avatja, azaz azon az úton, amely annak a célnak a megvalósításához vezet majd, amely a kozmikus fejlődés számára eleve el lett rendelve. Ennek a korszaknak a kezdete a mi időnkre esik, amelyet újra a Halak jegye ural, ahol majd a vezető Arkangyal, Michael irányításával, aki most is uralkodik, az emberiség ismét eljuthat az éteri Krisztus megtapasztalásához, mint a lélek belső Napjához. Éppen ezért az első keresztények a Halak szimbólumán nem csak azt a korszakot értették, amikor Krisztus elhagyta a Nappal együtt a Földet, hanem prófétikusan azt az időszakot is, amikor Krisztus, mint egy Nap fog újra világítani a szabad és teljesen tudatos emberi lélekben. Ekkor Krisztus maga lesz az, aki egy ilyen lelket legmagasabb céljához elvezeti, hogy a tizedik hierarchia tagjává váljon, lehetővé téve újra – most már teljes tudatában annak, hogy a tizedik hierarchia tagja -, hogy belépjen, mint a nagy hierarchikus teljességutolsó tökéletes tagja. A Halak csillagképben találhatjuk meg az emberiség fejlődésének alfáját és omegáját, amelyben az emberi természet alapesszenciája, az antroposz kifejeződik. Ez- által az is érthetővé válik, hogy az első emberi lény, aki Krisztust a Földön magába fo- 4 gadta, a Názáreti Jézus volt (vagyis a Nátháni lélek, aki közvetlenül az ősi lemúriai időkből származott ide, amelyhez a Halak csillagképének előző korszaka nyitott kaput); Missziójának előkészítéseként ő a Halak csillagképének beavatását kapta, amely azt mutatja, hogy az emberiség hogyan juthat el a jövőben ahhoz, hogy a tizedik hierarchia tagjává váljon azáltal, hogy Krisztussal, mint a Szellem igazi Fiával egyesül. Mindenhol megtaláljuk a Halak jelét ott, ahol az ezoterikus iskolákban és társaságokban ez a tudás az emberiség eljövendő végcélját illetően megvolt és ott, ahol az ehhez vezető utak valamelyikét keresik. Pl. a Jézus Krisztushoz legközelebb álló tanítványok mind halászok voltak, ők kellett, hogy képezzék ennek a jövőbeni tizedik hierarchiát megtestesítő emberiségnek az első magját. “Krisztus magához vonja mindazokat, akik a halat keresik, ezért voltak Krisztus apostolai mind halászok.” – mondta Rudolf Steiner ezzel összefüggésben Így érthetővé válnak azok a szavak is, melyet Krisztus Péternek mondott: “Ez időtől kezdve Te egy emberhalász vagy” (Lukács 5:10). Ebben az értelemben nevezték magukat az ezoterikus keresztény tradíciókban a Grál őrzői Halászkirálynak. Hasonló utalásokat találhatunk a Krisztus előtti időszakokban is. Így vall a nagy Manu az eljövendő vízözönben a halakról, valamint a Gillgames eposzban: Enkidut a “Hal Fiának” nevezik. Az emberi szervezetben a Halak csillagképnek a lábfej felel meg. Ennek a formája és a boltívet alkotó struktúrája csak egy talpra állt lénynél jöhet létre, amelyben – mint Goethe is megjegyezte – megmutatkozik az alapvető különbség az állati test és az emberi test között. Ezen keresztül történik az embernek a Földerővel való megfelelő kapcsolatának szabályozása is. Az ősi időkben az ember felegyenesedésének az elérése volt az ego-szubsztancia emberbe való töltésének a legelső és legfontosabb következménye. A Halak – vagyis a lábfej – az emberi testben valahogyan magában rejti az emberi evolúció azon fontos pillanatának titkos emlékezetét, amely pontról az ember elkezdte földi vándorlását. Bizonyos értelemben megőrzi magában az ember fizikai létének mély misztériumát. Így a Lukács evangéliumban szereplő Jézus (a Nátháni-lélek) származása visszavezet az emberiség egész evolúcióián keresztül Ádámig, és még tovább Istenig, jelezve annak a fizikai testnek a keletkezését, amelybe azt követően Krisztus beleereszkedett. Az emberi láb tehát önmagában őrzi Krisztus fizikai testének keletkezési misztériumát. Így annak, aki odaajándékozta Krisztusnak a fizikai testét, ismernie kellett ezt a misztériumot, amely viszont csak a Halak beavatás eredményeképpen volt lehetséges. Ennek a beavatásnak az előkészítése Keresztelő János feladata volt, akiről Rudolf Steiner ezt mondta: “János készíti elő a Halak beavatást, amelyben a Názáretinek (a Názáreti Jézusnak) részesülnie kell azért, hogy Krisztust magába fogadhassa.” “Ennélfogva a Halak szimbólum, mint ősi szimbólum lett ismert Krisztus hordozói számára… Ezért mondhatjuk azt, hogy a beavatás, amelyet Jézus körül az összes misztériummal titkosan hajtottak végre, a Halak beavatása volt. (


Napjainkban a Nap április 17 körül jár az Alphergnél, és április 20 körül az Al Risha-nál.

A Halak furcsa csillagcsoport. A csillagok homályosak, szétszóródottak. A két hal egymástól jól elkülönül, az egyik az Andromédához közel fekszik, a másik a Vízöntőhöz és a Pegazushoz. Egyik sem túl fényes, a konstellációból csak három csillag magnitúdója fényesebb 4th-nál.

A konstellációt sokszor női minőségekkel, női istenekkel  hozzák összefüggésbe.

Az ősi Babilóniában az  Anunitum és Simmah női istenekkel azonosították a Halakat. A Szíriak Astarté istennőt látták benne, a női fej a halak teste felett. A görögök Vénuszt és Cupidót látták bennük. A mitológia szerint amikor Vénusz és Cupido az ördögi Typhon elől menekült, akkor a folyóba merültek és halakká változtak.

Az első század nagy asztronómusa Manilus Vénusz égi transzformációjaként szemlélte a Halakat. Szerinte a Halak szülött szereti a tengert, és ügyes minden olyan dologban, ami kapcsolódik a vízhez, a tengerhez, a folyókhoz (halászat, hajózás, úszás, kereskedelem)

Ptolemaios:

DÉLI HAL

A déi hal feje: Merkúr/ Szaturnusz.

A déli hal: Jupiter/ Merkúr

A déli hal farka és a déli zsinór: Szaturnusz/ Merkúr, Szaturnusz/Vénusz

ÉSZAKI HAL

Az északi hal: Jupiter/ Vénusz

Az északi zsinór: Szaturnusz/ Jupiter

 

Al Risha: Mars/Merkúr

A neve a babiloni Riksu szóból származik, ami kötelet, zsinórt jelent. (A két halat összekötő zsinór csomójában található)

Az akkori időkben fényesebb lehetett, ma négyes magnitúdójú bináris csillag, sápadt, zöldeskék.

(Ramesey szembeszállva Ptolemiosszal, az Al Risha-nak  Jupiter-Merkúr természetet tulajdonít)

 

Alpherg: Szaturnusz-Jupiter

Határozottság általi siker, rendeltetésszerű siker.

Ma az Alpherg a legfényebb csillag a Halakban. Kettős csillag.

Felkészültség, határozottság, elhivatottság és siker.

Mások szerint az Alpherg nagyon jó művészi képességel ruházza fel azt, aki érintett általa.

 

 

Az 1950-60-as évek amerikai filmsztrája, Steve Mc Queen igazi Halak szülött. A Nap, a Merkúr, az Uránusz és a Vénusz is a Halakban járt a születésekor.  

Aki a 12 jegy bármelyikét alaposan érteni akarja, annak javaslom hogy olvassa el:

http://fenyszogek.freewb.hu/az-ember-megalkotasa-az-univerzumbol

 

 

 

Asztali nézet