MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

A Bika csillagai (Taurus):

Hyadum I, Hyadum II, Aldebaran, Ain, Al Hecka, El Nath, Al Kalbain, Taygeta vagy Taygete, Alcyone, Atlas


 

Alfa (α) Taurus , Alde

Aldebaran

 

 

 

Figyelemre méltó csillag a Bika:
Hosszúság Név Természet Fényesség Pozíció Lat. December
29 Ta. 59 Alcyone Hold / Jupiter 2,87 Fiastyúk(váll ) 4N 24N
05 Ge. 48 Prima Hyadum Szaturnusz / Merkúr 3 Hyadeshomloka 06S 16N
08 Ge. 28 Északi szem Szaturnusz / Merkúr 3 Észak-szem 03S 19N
09 Ge. 47 Aldebaran Mars 0,85 Déli szem 05S 17N
22 Ge. 34 El Nath Mars 1,65 Északi szarv 05N 29N
24 Ge. 47 Al Hecka Mars 3 Déli szarv 02S 21N

 

"Ha az ember egy görög ember álláspontjára helyezkedik, aki ezeken a dolgokon elgondolkodott, azt mondaná, hogy azok a csillagok, amelyek a Kos közelében vannak, kivülről hatnak, még azok is amelyek a Bika közelében vannak, azok, amelyek az Ikrek és a Rák közelében állnak. Ezek által a csillagképek (Kos, Bika, Iker, Rák) által az ember birtokolja visszatekintő voltát (Kos), belső mozgékonyságát (Bika), önmaga megtapintását (Ikrek) és magába zákózását (Rák). A többi csillagon keresztül, amelyek az ellentétes oldalon állnak, amiket a Föld takar, az ember a vadász létét birtokolja a Nyilas által, állattenyésztő létét,miközben a Bakot megszelíditi a Bak által, földműves létét azáltal, hogy a vizet kiönti, tehát kimegy az urnákkal a szántóföldre és a vizet kiönti, Vízöntő. És kereskedő lesz azon csillagvidék által, ahol azt látjuk ami a vízen tartja. Nagyon régi korokban ugyanis minden hajót halhoz hasonló formájúra építettek meg. És két egymás mellett található hajó, amelyek kereskdelmi okokból a tengeren halad, ezek tulajdonképpen a kereskedelem jelképei. Így tehát megengedjük, hogy a hajókat "halaknak" nevezhetjük." Itt vannak tehát a Halak.

Rudolf Steiner

A Bika régiója a Szent Szellem principiumával áll kapcsolatban, aki ezen a szférán keresztül sugározza ki erőit a planetáris létbe. Ha ezt az azonnal nem nyilvánuló kapcsolatot meg akarjuk érteni, akkor kiindulópontként egy olyan ideát kell választanunk, amely első látásra valahogy váratlannak tűnik.

Amikor egy mai beavatott egy bikát vagy tehenet tisztánlátó tekintettel megpillant, akkor annak az erőteljes emésztési aktivitása úgy jelenik meg számára, mint egy teljes univerzum. „A tehénnel az emésztési folyamat valami olyasmi, - az asztrális síkon nézve – ami egészen csodálatos, és önmagában egy teljes világ!... Gyönyörű, csodálatos és valahogy rendkívül szellemi” – mondja Rudolf Steiner. Ha ezzel az imaginatív-inspiratív tudattal, amellyel egy beavatott tovább követi a tehén képét az asztrális világban (azaz abban a szférában, amelyet a zodiákus köre határol), akkor az inspiráció erőinek a hatására a tehén felveszi egy madár imaginatív képét. Rudolf Steiner ezekkel a szavakkal beszél erről: „Asztrálisan a tehén madárrá válik… Ami a madárban asztrális, az válik fizikaivá a tehénben. Természetesen ezeknek az állatoknak a megjelenése, kinézete nem hasonlít arra, amilyenek azok az asztrális síkon, mindazonáltal ez akkor is így van”. Ez azt is megmagyarázza, hogy a Földet körülvevő asztrális szférában (a Hold szférában) a Szent Szellem princípium miért jelent meg galamb képében Keresztelő Szent János számára, Jézusnak a Jordánban való megkeresztelésekor (János 1:32-34).

Másrészt így megérthetjük a bika, vagy borjú kultuszának egész jelentőségét az ősi kultúrákban, Indiában, Egyiptomban, Babilonban, Görögországban és Kis-Ázsiában. A szellemtudományokból ismeretes továbbá, hogy a mi Naprendszerünkben a Szellem princípium különösen a Hold szférán keresztül működik, a Fiú princípium pedig a Nap szférán keresztül. Így a bika, amely a Szellem aktivitásának földi visszatükröződése, mindig a Holddal van kapcsolatban (például a sumér Hold istent, Sin-t egy bika alakjában ábrázolták). Jól ismert, hogy Ízisz, az egyiptomi istennő is a Hold szférájához kapcsolódik. Az ő képe az ókori egyiptomi misztériumokban a Szűz és a Bika régiójából jövő két kozmikus hatásnak a Hold szférájában történő egyesüléséből keletkezik. Ha a Szűz hatása van túlsúlyban, akkor szűz képében inkább a Világ-Lélekkel, az isteni Szófiával való kapcsolat hangsúlyozódik, valamint a Hórusszal való relációja, akin keresztül az emberek világához kapcsolódik. Ha azonban a Bika befolyás erősebb – és ebben az esetben Ízisz fejét bika szarvakkal ábrázolták – akkor nagyobb hangsúlyt kap az egész makrokozmoszhoz való kapcsolódása, ez jelzi azt, hogy a Bika erőinek hatása alatt megtalálja a Világ-Szellemen keresztül a beteljesülést és tovább sugároz fölfelé. Ozirisz, a Fiúisten felé. Ozirisz maga viszont, bár a tiszteletének kultusza a Bika időszakában (a harmadik kultúrkorszakban) jelenik meg, a Krisztussal való összekapcsolódásán (Ozirisz képe Krisztusnak a Földhöz való közeledésének a prófétikus jelzése) keresztül éri el a kapcsolatot a Kos kozmikus régiójával. Így Ízisznek a Bikától a Koshoz való törekvése, vagy a Naprendszerünket tekintve a Hold szférából a Nap szférába való törekvése jelenik meg a külső kinézetének további metamorfózisában, a két holdi bikaszarv között megjelenik a Nap korongja. Ez a transzformált Ízisz kép a Hold korszakból a Nap korszakba, vagy okkult nyelven a Lunáris Logoszból a Szoláris Logoszba való átmenetnek egy prófétikus jelzése , amely az emberiség történelmi, fejlődésében a harmadik kultúrkorszakból a negyedikbe való átmenetnek felel meg. Érdekes párhuzam Ízisz alakjának e metamorfózisához az egyiptomi Ápisz kultuszban a bika fejének az ezzel analóg külső átalakulása. Itt, amíg ez a kultusz közeledik az Ozirisz kultuszhoz (Ápisz fokozatosan „Ozirisz bikájává” válik), a két szarv között – amelyek egy vízszintesen fekvő Holdsarlót formáznak – megjelenik a Napkorong. A harmadik kultúrkorszakból a negyedikbe (azaz a bikából a Kosba) való átmenet során e két kultusz teljesen egymásba olvad az Ozaripisz, (Ozirisz-Ápisz), vagy Szerapisz kultuszban.

Ez az új kultusz, amely Egyiptomban jelenik meg először és később nagyon elterjed az egész görög-római világban Michael legutóbbi, Krisztus előtti korszakában (Krisztus születése előtt 550-200 évvel). A ptolemaniusok dinasztiája alatt, Szerapisz Egyiptom vezető istenévé válik, és részben az új főváros, Alexandria védője is lesz. A Bika képe az ókori világban egy másik, ettől nagyon különböző szerepet is játszott. Míg egyrészt, mint a Napkorong hordozója, prófétikusan jelzi az előzőekben említett haladást a bika csillagképből a Kos csillagképbe, az igazi Idő-Szellem kifejezőjévé válik, addig a másik oldalon, ha nem akar elmozdulni a Kos felé, és ha nem akar a Nap szférájával kapcsolatot teremteni, hanem egoisztikus módon örökké a Hold szférában akar maradni, akkor törvényszerűen az igazi fejlődés ellen lép fel, és mint hamis, luciferi Idő-Szellem nyilvánul meg. Ekkor a Bika képe a luciferi erők jelzéseként jelentkezik, amely a Szellem kozmikus principiumát eltorzítja. Ebben a formában a Bika az emberi egoizmust és a zabolátlan szenvedélyeket jelenti, és nemritkán látható a Bikának ez a szerepe az ősi népeknél. Ez az égi Bika, amelyet a Gilgames eposzban Vénusz-Istar istennő küldött. Eabani és Gilgames ellen. Ez a Bika, amelyik legyőzi a Fiúistent, Mithrast: és végül ez az „Aranyborjú” is, akit a héberek imádnak, amíg Mózes a Sinai hegyen imádkozik (Exodus 32:1-4, Királyok Könyve 12:25-30.) Végül figyelembe kell vennünk egy további, különösen fontos aspektust, amely a Szent Szelem jövőbeni működését és a Bika jegyéből érkező hatásokat összekapcsolja. Ismeretes, hogy az emberi szervezetben az a szerv, amelyre a Bika szférája a legközvetlenebb hatással van, az a beszéd, vagyis a gégefő. Rudolf Steiner beszél erről, valamint arról a metamorfózisról is, amely a jövő számára rendelve van: „… meg kell értenünk, hogy a gégefő a teljes átalakulás előtt áll, és ha az emberiség újra teljesen tiszta lesz, akkor a gégefő megint a szellemi Nap felé fordulhat. A virág kelyhe a szenvedélyekkel teli hús-vér formába fejlődött: és amint a gégefő újra átalakul tiszta kehellyé, amelyet a szellem megtermékenyít, fel lesz ajánlva a Szeretet Szent Lándzsájának. Ez a Szent Grál szimbóluma is, ennek a legmagasabb ideája.” 

 

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Taurus.html

 

 


Ptolemaios szerint a Bika csillagai elsősorban Vénusz jellegűek, kisebb mértében Szaturnikus befolyással. A fej csillagai kivéve az Aldebarant a Szaturnuszhoz hasonlóak, és kisebb mértékben a Merkúrhoz. A szarvak hegyének csillagai Mars hatásúak.

Aldebaran

 Az Aldebaran neve onnan ered, hogy a Bika fejében lévő csillagcsoport, amelynek első számú csillaga az Aldebaran, követi a Plejádokat, a másik Bika csillagcsoportot, amelynek központi csillaga az Alcyone. A név Al Dabaran, a Follower, a Követő, az a csillag, amely követi a Plejádokat. The Bright One of the Follower. A Fényes  Egy, a Fényes Nagy a követők közül. Az ég négy tartópillére közül az egyik: Michael arkangyal, a Kelet őrzője. Az Égi Udvar katonai főparancsnoka. Ptolemaios szerint Mars hatású csillag. Erősen szenvedélyes, bátorsággal telt.

Az Aldebaran az asztrológiában elsősorban szerencsecsillag, gazdagságot és hírnevet vetít előre. Becsület, intelligencia, szónoki képesség, állhatatosság, integritás, népszerűség, bátorság, felelős pozíció, nyilvános tisztelet, de ugyanakkor kegyetlenség, lázadás.

Mások segítségével elnyert rang és jólét. Sajnos ez a siker ritkán tartós. Erőszakosság és betegségek veszélye.

Halványrózsaszín csillag a Bika déli v. bal szemén.
Mars természetű Ptolemaeus szerint.
Alvidas úgy véli, hogy a Merkúr, Mars, Jupiter konjunkcióhoz hasonlít. Tisztelet, okosság, ékesszólás, állhatatos, népszerűség, integritás, bátorság, kegyetlenség, lázadás, felelősségteljes állás, köztisztelet, más embe-rek révén hatalom és vagyon növekedése, erőszak és betegség veszélye, jótékony hatása nem tartós. (Mars, Jupiter. Ártalmas veszélyes hatás, különösen kártékony planétánál. Veszteségek, válságok, kizökkent érzések, perverzitás, szembaj, főleg a Nap és Hold mellett.) Mars/Jupiter, az egyik legfontosabb állócsillag. Hatalmat, méltóságot hoz, rövidlátásra való hajlam. Esemény és város horoszkópban áradást jelez.


Aldebaran Nappal született Orbán Viktor, de ugyanakkor Bruno Gröning a híres gyógyító is például. Az Aldeabaran ereje milyen különbözően nyilvánul meg...a zsarnokságtól a gyógyításig....

Benito Mussolini születésekor a Bikában járt a Mars, a Hold,  Szaturnusz és a Plútó. 

Frei Tamás születésekor a Bikában járt a Nap, a Hold, a Mars, a Merkúr, a Sárkányfej.

Henry Kissingernek Nap-Merkúr együttállása van az Aldebarannál.

J.R.R.Tolkien, a Gyűrűk ura szerzője születésekor Plútó-Neptun együttállás volt az Aldebarannál.

Rudolf Steiner és George Lucas születésekor az Uránusz járt az Aldebarannál.

Dwayne the rock Johnson Aldebaran Szaturnusszal született, de a Mars és a Vénusz is együtt állt a Bikában a születésekor.

Marqueznek a híres írónak a Mars járt az Aldebarannál születésekor.

Még egy angol nyelvú link az Aldebaranhoz:

http://darkstarastrology.com/aldebaran/

 

 

 

ALCYONE, PLEJÁDOK

Barbra Streisand Szaturnusz-Uránusz együttállással az Alcyone-nál született. 

A Plejádoknak egy külön címszó is van szentelve ezen a weboldalon lejjebb!


 

El Nath

Világos fehér sugárzó és halványszürke kettős csillag a Bika északi szarvának csúcsán. Mars és Merkúr természetű. Szerencsét hoz, hírnevet, pártatlanságot.

A Bika szarva, annak is a hegye – a bika legveszélyesebb támadó fegyvere, amiben összpontosul az ereje. Segítségével megvédhetjük, de el is vehetjük az életet. (Kicsit olyan, mint a szamurájoknál az “életet adó kard” ill. a “halált osztó kard” volt.)
Az El Nath fegyvert ad a kezünkbe, akár használjuk, akár nem, Hatása jelentkezhet fizikailag is, de pl. az éles nyelvben is, amit meg kell tanulnunk fegyelmezni. Erre jók pl. a harcművészetek, amelyek korlátok közt tartják és vezetik le a támadó energiákat.

Plejádok
A Plejádok csillaghalmazt alkotnak, melynek fő csillaga az Alcyone. A Bika vállán fekszik.
Hatása Ptolemaeus szerint Hold és Mars, Alvidas szerint Mars, Hold és Nap oppozíció. 

Barbra Streisand Szaturnusz-Uránusz együttállással az Alcyone-nál született. Al Hecka
MÉRETE: 3    Ikrek  23°40
A Bika déli részén vagy a szarván. Ptolemaeus szerint marsi, Alvidas szerint Merkúr-Szaturnusz együttállás.
Erőszakot, rosszakaratot balesetveszélyt hoz. 

 


Aki a 12 jegyet alaposabban érteni szeretné, annak javaslom olvassa el:

http://fenyszogek.freewb.hu/az-ember-megalkotasa-az-univerzumbol

 

 

 

Asztali nézet